Veoautode müügigarantii

Uue sõiduki müügigarantii.

Teie käsutuses on volitatud Mercedes-Benzi töökodade laialdane võrk. Volitatud Mercedes-Benzi töökojad:
1. omavad vajalikku sisseseadet ja eritööriistu ning nende personal läbib pidevalt koolitusi;
2. tagavad, et Teie sõidukit hooldatakse ja remonditakse professionaalselt ning vajaliku hoolsusega;
3. teostavad garantiiremonti vastavalt uue auto müügigarantii ja muude garantiikokkulepete tingimustele, samuti valmistajatehase osalusega remonte hea tahte korras peale garantiiaja lõppu (goodwill);
4. teostavad professionaalselt kõik auto valmistaja poolt ette nähtud hooldustööd;
5. kinnitavad kannetega sõiduki hooldusraamatus, et kõik hooldustööd on teostatud õigeaegselt;
6. menetlevad nõudeid müügigarantii alusel, mis tulenevad müügilepingus sätestatud tingimustest.

Palun pidage kinni hooldusraamatus toodud nõuetest ning soovitustest ja korraliste hooldustööde loetelust. Eespool nimetatud nõuetest tuleb kinni pidada ka siis, kui annate auto kasutamiseks ja hooldamiseks üle kolmandatele isikutele. Ainult sellisel viisil toimides tagate kitsendusteta õiguse garantiinõuete esitamiseks.
Kui ettenähtud hooldustööd on jäänud teostamata, siis langetab auto valmistaja otsuse garantiinõude aktsepteerimise kohta alles peale nõudega seotud auto osade uurimist. Eriti just sõiduki garantiiaja kestuse jooksul aga ka peale selle lõppu kandke hoolt, et ettenähtud korralise hoolduse tööd on teostatud:
1. regulaarselt;
2. õigeaegselt;
3. pädevas töökojas, mis omab nõutavate tööde teostamiseks vajalikke tööriistu ja eriteadmisi.

Mercedes-Benz soovitab, et Te kasutaksite Mercedes-Benzi volitatud töökodade teenuseid. On eriti oluline, et liiklusohutust mõjutavad tööd ja tööd turvalisusega seotud süsteemide juures viiakse läbi pädevates spetsialiseeritud töökodades.
Kui seadustega on sätestatud nõuded mootori heitgaaside puhastussüsteemile, siis
1. tuleb mootorit hooldada vastavate nõuete kohaselt ning selleks ettenähtud mõõtevahenditega;
2. on lubamatu teha muudatusi heitgaaside puhastussüsteemiga seotud osade juures ning muid muudatusi, mis mõjutavad heitgaaside puhastussüsteemi tööd.

Kõik Mercedes-Benzi volitatud veokitöökojad on teadlikud sellekohastest nõuetest.

Korralise hoolduse tööd ei sisalda remonditöid. Remonditööd teostatakse eraldi tellimuste alusel. Täiendavat informatsiooni oma auto hooldamise kohta leiate sõiduki hooldusraamatust, samuti nõustavad Teid Mercedes-Benzi volitatud töökojad.

Daimler AG (valmistaja) garanteerib Mercedes-Benzi kohalikust organisatsiooni (Garantiiandja) kaudu Mercedes-Benzi veokit müües selle ostjale (Garantiivõtjale), sõidukil veatu funktsioneerimise vastavalt tehnika ja tehnoloogia kaasaegsele tasemele ning vastavuses alljärgnevalt sätestatud Mercedes-Benzi uute veokite müügigarantii tingimustega. Mercedes-Benzi uue veoki garantii kestus on üks aasta arvates sõiduki kliendile üleandmise või esmaregistreerimise kuupäevast, sõltuvalt sellest, kumb nendest sündmustest leiab aset varem.

Jõuülekande mõnede osade pikendatud müügigarantii.

Jõuülekande mõnede osade pikendatud müügigarantii ei kata ühelgi juhul rikkega seotud teeabi-, teisaldus- või pukseerimiskulusid.

Garantiiga hõlmatud jõuülekande osad:

Mercedes-Benzi veokite jõuülekande järgmistele osadele kehtib pikendatud müügigarantii:
1. Mootorid: mootoriplokid, vänt- ja gaasijaotusmehhanismid, sissepritsesüsteemide osad, turbolaadurid, suruõhukompressorid, sisse- ja väljalaskekollektorid, veepump, mootori jahutusventilaatorid (ainult busside ja Unimogide korral), generaatorid, starterid;
2. Manuaalkäigukastid: käigukasti korpused, võllid, hammasrattad, laagrid, sünkronisaatorid, EPS-süsteemi (robotiseeritud käigulülituse) komponendid, jõuvõtuosad, kordistid (splitter), integreeritud releeventiilid, aeglustid, kiirkäigulülised, õliradiaatorid, järjestikuste veotelgede vahelised jaotuskastid;
3. Automaatkäigukastid: pumbad, modulaatorid, hüdrotransformaatorid, elektrohüdraulikaplokid;
4. Jaotuskastid: diferentsiaalilukud;
5. Vedavad esisillad: esisilla korpused, liigendid, jõuülekanne, diferentsiaalid, diferentsiaalilukud, rattareduktorid;
6. Vedava tagasillad: esisilla korpused, liigendid, jõuülekanne, diferentsiaalid, diferentsiaalilukud, rattareduktorid, keskdiferentsiaalid, järjestikuste eesmiste või tagumiste veotelgede vahelised diferentsiaalid; rattareduktorid, jõuülekande läbiviigud veosildadest;
7. Kardaanülekanded: kardaanvõllid, nende vahelaagrid, hoorattad ja väändevõngete summutid;
8. Mägipidurid (retarderid), v.a. Unimogidele paigaldatuna:elektrilised ja hüdraulilised retarderid, firma Telma mägipidur (kui paigaldatud autole selle ehitamisel valmistajatehases). 

Erandid.

Jõuülekande mõnede osade pikendatud müügigarantii ei kehti ühelgi juhul järgmiste osade suhtes:
1. Mootorid: kütuse- ja õhufiltrid, kliimaseadme kompressorid, roolivõimendi pumbad, heitgaaside puhastussüsteem, mootori jahutusventilaatorid (v.a. busside ja Unimogide korral);
2. Manuaalkäigukastid: käigukasti kinnitused, lülitushoovastikud;
3. Automaatkäigukastid: käigukasti kinnitused; käiguvalimissüsteem;
4. Jaotuskastid: jaotuskasti kinnitused; tahhograafi või spidomeetri ajami osad;
5. Vedavad esisillad: kõik vedrustus-ja pidurisüsteemi osad;
6. Vedava tagasillad: kõik vedrustus- ja pidurisüsteemi osad;
7. Unimogidele paigaldatud retarderid (mägipidurid). 

Jõuülekande mõnede osade pikendatud müügigarantii kestus.

Garantii kestus on vastavalt sõiduki mudelile ja teostusvariandile järgmine:
1. Atego-, Econic-, Antos-, Arocs-, Zetros-, kahe ja enama veosillaga Actros-, ja mootoritüübiga OM900 Axor-tüüpi sõidukite korral, kui sõiduk on väljastatud valikvarustuse koodidega XK3 või X3Z (vt auto valmistaja andmekaarti):

36 kuud ilma läbisõidu piiranguta esimesel kasutusaastal või kuni läbisõiduni 250.000km teisel kasutusaastal, arvates sõiduki kasutusele võtmise või esmaregistreerimise kuupäevast (arvestuse aluseks on sündmus, mis leiab aset esimesena);
1. Ühe veosillaga Actros-, Atego-, Econic-, Antos-, Arocs-, Zetros ja mootoritüübiga OM457 Axor-tüüpi sõidukite korral,
kui sõiduk on väljastatud valikvarustuse koodiga XK3 või X3Z (vt auto valmistaja andmekaarti):

36 kuud ilma läbisõidu piiranguta esimesel kasutusaastal või kuni läbisõiduni 250.000km teisel kasutusaastal, arvates sõiduki kasutusele võtmise või esmaregistreerimise kuupäevast (arvestuse aluseks on sündmus, mis leiab aset esimesena);
1. kui sõiduk on väljastatud valikvarustuse koodiga XK4 või X3W (vt auto valmistaja andmekaarti):

36 kuud ilma läbisõidu piiranguta esimesel kasutusaastal või kuni läbisõiduni 450.000km teisel kasutusaastal, arvates sõiduki kasutusele võtmise või esmaregistreerimise kuupäevast (arvestuse aluseks on sündmus, mis leiab aset esimesena).

Müügigarantii juhtumid
Müügigarantii alusel on võimalik esitada nõuet asja parandamiseks, kui
1. sõidukil ilmnev tehniline rike on põhjustatud materjali- või valmistusveast või loomulikust kulumisest;
2. eelmises punktis mainitud tehniline rike muudab auto osa töövõimetuks garantii kestuse ajal;
3. auto osa töövõime taastamine punktis 1. mainitud rikke kõrvaldamiseks ei ole käesoleva müügigarantii alusel välistatud.

Normaalne kulumine ei ole müügigarantiiga kaetud.

Ostjal on käesoleva müüügigarantii alusel õigus nõuda rikke ja selle rikke poolt auto teistele osadele vahetult põhjustatud kahjustuste tasuta kõrvaldamist (remontimist).
Käesolev mügigarantii ei anna alust muudeks nõueteks. Remondikulud, mis kaetakse käesoleva müügigarantiiga, on piiratud sõiduki turuväärtusega ajal, millal käesoleva müügigarantiiga kaetud rike aset leidis. 

Nõude esitamine uue sõiduki müügigarantii alusel.

Müügigarantii alusel nõude esitamise eelduseks on, et
1. sõiduki juures on vastavalt valmistajatehase juhistele läbi viidud kõik nõutavad hooldustööd;
2. auto elektrooniliste süsteemide juures ei ole valmistamisjärgselt tehtud muudatusi (näiteks nn "chiptuuningut")

Garantiinõue tuleb esitada koos täielikult täidetud hooldusraamatuga, milles peavad kajastuma kõik auto juures teostatud korraliste hoolduste tööd.
Uue auto müügigarantiiga ei ole kaetud osad, mida vahetatakse regulaarselt välja korraliste hooldustööde käigus.

Ostja on kohustatud teavitama Garantiiandjat igast müügigarantii juhtumist, kui seda menetletakse volitatud Mercedes-Benzi töökoja kaudu.
Asja parandamine toimub Garantiiandja valikul kas vigase osa remontimise või väljavahetamise teel. Garantiiremondi käigus väljavahetatud osad on Garantiiandja omand.
Garantiisaajal on õigus esitada nõudeid käesoleva müügigarantii alusel garantiiremondi käigus paigaldatud, parandatud või värvitud osade kohta kuni uue auto müügigarantii kestuse lõpuni. Garantii raames tehtud parandustele ja asendustele laieneb garantii seega ainult esialgse garantii tingimustel ning selle lõpuni.

Garantiijuhtumist tulenevad nõuded aeguvad kuue kuu jooksul arvates Daimler AG või volitatud Mercedes-Benzi töökoja teavitamisest garantiilise rikke asetleidmise kohta (aegumist arvestatakse sündmusest, mis leiab aset varem), kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul peale uue sõiduki müügigarantii kestuse lõppemist.

Garantii kestus ei peatu ajaks ega pikene vastava aja võrra, mille vältel ostja ei saa asja garantiijuhtumi tõttu kasutada (sh asja parandamiseks kuluv aeg).

Kui garantiiremondi teostamisel ilmneb vajadus muude tööde järele, kannab nendega seonduvad kulutused ostja

Juhul, kui käesolevas müügigarantiis ei ole sätestatud teisiti, rakenduvad garantii menetlemisel sõiduki müügilepingu osaks olevad uute sõidukite müügitingimused. 

Käesolev müügigarantii ei puuduta võimalikke nõudeid, mida esitatakse MobilityGo täiendava müügigarantii alusel. Samuti ei puuduta käesolev müügigarantii Garantiisaaja muid seadustest tulenevaid õigusi, sealhulgas neid, mis lähtuvad tootjavastutuse seadusest.

Erandid

Käesolev müügigarantii ei kehti:
1. klaasipuhasti harjadele;
2. antennivarrastele;
3. kaugjuhtimispultide patareidele;
4. ratastele ning rehvidele;
5. hõõglampidele;
6. siduri osadele;
7. pidurikotsidele, -katetele, -ketastele ja –trumlitele;
8. amortisaatoritele;
9. summuti osadele;
10. süüteküünaldele;
11. reguleerimistöödele;
12. akude laadimis- ja hooldustöödele;
13. juhtplokkide taaskäivitamisele ja seadete taastamisele, kui selle juures ei esine mõne osa riket;
14. klaasi- ja laternapesudüüside puhastamisele ja reguleerimisele;
15. materjalide värvimuutusele;
16. sõiduki siseruumi osade kulumisele;
17. värvkatte kulumisele;
18. klaaside pragunemisele või purunemisele.

Käesoleva müügigarantii alla ei kuulu puuduste kõrvaldamine järelpaigaldiste, ümber- ja juurdeehituste ning autole soetatud tarvikute juures.
Samuti ei kuulu käesoleva müügigarantii alla kolmanda osapoole järelpaigaldised, ümber- või juurdeehitused ka siis, kuid need teostati enne uue sõiduki üleandmist esmakasutajale. Sama kehtib puuduste kohta sõiduki enda juures, mille tekkimise põhjuseks on eespool mainitud järelpaigaldised, ümber- või juurdeehitused. 

Kohustust rikete kõrvaldamiseks käesoleva müügigarantii alusel ei teki ja garantii tervikuna katkeb, kui rike või kahjustus tekkis ühel alljärgnevatest põhjustest:
1. Ostja ei teavitanud rikkest või tekkinud kahjust koheselt või ei andnud võimalust selle tuvastamiseks;
2. Ostja ei võimaldanud koheselt asja parandamist;
3. Ostja on sõidukit ebasihipäraselt kasutanud või üle koormanud (näiteks osalemisega mootorispordivõistlustel, kandevõime ületamisega, tootja poolt heakskiitmata muudatustega nagu "chip-tuuning" jms);
4. Ostja on paigaldanud sõidukile osi, mille kasutamiseks puudub sõiduki valmistaja luba;
5. Ostja on sõiduki ehitust ilma selle valmistaja heakskiiduta muutnud;
6. Ostja ei ole järginud valmistaja ettekirjutusi auto kasutamiseks, hooldamiseks, transpordiks ja korrashoiuks, mis on ära toodud näiteks sõiduki kasutusjuhendis. Siia alla kuulub ka selleks mitte ette nähtud määrdeainete ja töövedelike kasutamine;
7. Sõidukit on selle valmistaja poolt volitamata töökojas oskamatult remonditud.