Garantii


Vastutus, mille me meeleldi üle võtame.

Garantii


Vastutus, mille me meeleldi üle võtame.

 • Garantii

  Pildil on kujutatud rooli taga istuvat naist.

  Uutele Mercedes-Benzi sõiduautodele kehtib alates auto esmaregistreerimise või kasutuselevõtmise kuupäevast (sõltuvalt sellest, kumb leiab aset varem) ülemaailmne ilma läbisõidupiiranguta kaheaastane garantii. Peale 2-aastase tootjagarantii lõppemist käivitub  Veho AS poolt pakutav lisagarantii, kehtivusega kuni 5 aastat auto esmaregistreerimisest või kuni läbisõiduni 150 000 km.

  Uue auto ülemaailmse garantii alusel kõrvaldatakse tootja kulul kõik auto normaalsel kasutamisel garantiiajal ilmnevad konstruktsiooni-, materjali- või valmistamisvigadest tingitud rikked. Lisaks sellele laieneb garantii Euroopa Liidu liikmesriikides ning Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmesriikides Norras, Lichtesteinis, Islandis ja Sveitsis uuena esmaselt registreeritud sõidukite nendele osadele, mis kaotavad garantiiaja jooksul oma töövõime loomuliku kulumise tõttu ja millised ei ole ära toodud sellekohases välistavas loetelus. Täpsema info garantii alla mittekuuluvatest töödest leiate oma sõiduki hooldusraamatust. Kindlasti tuleks garantii kehtivuse tagamiseks meeles pidada järgmisi lihtsaid tõdesid:

  • Rikkest või kõrvalekaldest tuleb koheselt teavitada Mercedes-Benzi volitatud töökoda;
  • Sõidukit ei tohi kasutada ekstreemtingimustes – võidusõidud, üle
   lubatud kandevõime raskusega veoste vedamine, garantiiõigusi kitsendavad
   tootjaga kooskõlastamata ümberehitused, sealhulgas nn. mootorituuning)
  • Kasutada tuleb vaid tootjapoolselt lubatud ja soovitatud varuosi, määrdeaineid ja teenuseid;
  • Jälgida tuleb sõiduki hooldusraamatule vastavaid kasutuseeskirju;  

  Üksikasjalik info korraliste hoolduste tööde ja nende regulaarsuse kohta on ära toodud Teie auto hooldusraamatus. Soovitav on autot hooldada Mercedes-Benzi volitatud töökojas. Hooldades peale garantiiaja lõppu oma autot järjekindlalt ja alati õigeaegselt Mercedes-Benzi volitatud töökojas, tagate peale 1. maid 2004 Eestis uuena esmaselt registreeritud Mercedes-Benzi sõiduautole maksimaalselt kuni 30-aastaks hooldusest hoolduseni pikeneva mobiilsus- ja korrosioonivastase lisagarantii kehtivuse.

 • 5G garantii

  Pildil on vanem E-klassi sõiduk ja selle ees istub mees.
  • 5G-teenus sisaldab sõidukil lepingu kehtimise perioodi jooksul ilmnevate tootevigade tasuta kõrvaldamise samadel tehnilistel tingimustel, kui on sätestatud Mercedes-Benz Group AG uute autode müügigarantiis Euroopa Liidu klientidele nende tingimuste müügitehingu sõlmimise kuupäeval kehtinud redaktsioonis. Mercedes-Benz Group AG uute autode müügigarantii tingimused on ära toodud Veho AS kodulehel ning sõiduki trükitud hooldusraamatus. Juhul, kui Mercedes-Benz Group AG uute autode müügigarantii tehnilised tingimused erinevad käesolevas lepingus sätestatust, kohaldatakse 5G-teenuse osas käesolevas lepingus sätestatut.
  • Omaniku vahetusel sõiduki 5G-teenus ei katke.
  • 5G-teenuse kasutamine ei mõjuta Mercedes-Benz Group AG poolt sõidukile antud uute autode müügigarantii kehtivust (ega vastupidi).
  • 5G garantiiteenus kehtib alates sõiduki esmaregistreerimisest kuni viis aastat.

  Müüjal on õigus garantiitingimusi ühepoolselt muuta.

  Teenuse osutamise eelduseks on:

  • Sõiduki varasem dokumenteeritud hooldeajalugu.
  • Teenuse kehtivuse perioodil korraliste hoolduste tootja nõuetega täpses vastavuses ja õigeaegne teostamine eranditult Mercedes-Benzi Eesti, Läti või Leedu volitatud esindustes, mida tõendavad nõuetekohased kanded sõiduki trükitud hooldusraamatus või volitatud Mercedes-Benzi töökoja poolt kinnitatud väljatrükid digitaalsest hooldusvihikust.
  • Korraliste hoolduste teostamine ülalnimetatud Mercedes-Benzi volitatud esindustes teenuse osutamisele eelneval perioodil (s.t. ajal, mil sõidukile kehtib Mercedes-Benz Group AG poolt sõidukile antud uute autode müügigarantii) ei ole nõutav.
  • Auto valdaja poolt on täidetud kohustus esitada enne 5G-teenuse kehtivuse algust lepingus osundatud sõiduk Mercedes-Benzi Eesti, Läti või Leedu volitatud müügi- ja teenindusvõrku kuuluvasse ettevõttesse eelkontrolli.
  • Kui eelkontrolli käigus tuvastatakse puudused, peavad need olema enne 5G teenuse jõustumist kõrvaldatud.
  • Vastavalt kehtivale hinnakirjale esitatud teenuslepingu arve on täies mahus ettemaksuna tasutud.  

  Piirangud:

  • Juhul, kui Ostja ei ole sõidukit 5G-teenuse algusajaks eelkontrolli toonud, võib Müüja vähendada hüvitamisele kuuluvaid summasid, rakendada kliendi omavastutust või ka teenuse osutamisest keelduda.
  • Juhul, kui sõidukil eelkontrolli käigus ilmnenud puudused ei ole kõrvaldatud, ei ole 5G teenusepakkujal kohustust teenust pakkuda.
  • 5G-teenus kehtib Eesti, Läti ja Leedu Vabariigi piires läbisõidul.
  • 5G garantii kaotab kehtivuse, kui sõiduk registreeritakse alaliselt väljaspool Eestit.

  LISA 1 - Garantii alla mittekuuluvad varuosad ja tööd

  5G raames hüvitamisele kuuluvad tööd ja sõiduki osade defektid põhinevad Mercedes-Benz Group AG garantiitingimustel.

   

  Käesolev müügigarantii ei kehti:

  • klaasipuhasti harjadele;
  • antennivarrastele;
  • ratastele ning rehvidele;
  • siduri osadele;
  • piduriklotsidele, -katetele, -ketastele ja –trumlitele;
  • amortisaatoritele;
  • summuti osadele;
  • süüteküünaldele;
  • reguleerimistöödele;
  • kiilrihmadele, kui tegemist on normaalse kulumisega;
  • puhastamistöödele ja määrimistöödele;
  • funktsioonide kontrollimisele (ka proovisõidud);
  • akudele, kõrgepingeakudele ja pistikühenduse komponentidele (elektrimootor ja jõuelektroonika. Kehtib tootja pikendatud garantii;
  • kaugjuhtimispultide patareidele;
  • juhtplokkide taaskäivitamisele ja seadete taastamisele, kui selle juures ei esine mõne osa riket;
  • elektripirnid, va. erijuhtumitel Xenon pirnid;
  • materjalide värvimuutusele;
  • sõiduki siseruumi osade kulumisele (rebenemine, pragunemine, venimine ja värvimuutused);
  • kerele, värvkattele ja välistele viimistluselementidele;
  • klaasivigastused;

   

  Ilmsetest välistest teguritest tingitud klaaside purunemine, samuti pinnakahjustused ei kuulu garantii alla.
  Juhtudel, mil vigastuse põhjus ei ole üheselt määratud, on vaja vastav klaas tingimata säilitada, kuni tehase otsuse teeb.

   

  Otsesed ja kaudsed kahjud
  Müüja garantiikohustused katavad vaid otsesed (primaarsed) kahjud ja selle tagajärjel sõidukil vigastatud osad.

   

  Sõiduki rikkest põhjustatud teisesed kulud:

  • isikukahjud
  • varaline kahju
  • pukseerimiskulud
  • reisi- ja majutuskulud (näit. takso üürimine, rongi-, laeva- või lennukipilet, postikulud)
  • hotellikulud
  • telefoni- ja telegraafikulud
  • tulu saamatajäämine

   

  ei kuulu garantii alla
  Hilisem ümberehitus

  Kui Mercedes-Benz tehasetoodet hilisema ümberehitamisega muudetakse, st. näiteks: ümberehitus alternatiivkütusele (maagaas), tuunitakse (auto vedrustuse madaldamine, mootori juhtarvuti modifitseerimine jms), ei kehti selle tagajärjel tekkinud vigastustele ja kaudsetele kahjudele Mercedes-Benz AG garantii. Garantiikulud kannab sel juhul töökoda, kus vastav ümberehitus tehti.

 • Üldine teave sõiduauto müügigarantii kohta

  Uue sõiduki müügigarantii

  Teie käsutuses on volitatud Mercedes-Benzi töökodade laialdane võrk. Volitatud Mercedes-Benzi töökojad:

   

  1. omavad vajalikku sisseseadet ja eritööriistu ning nende personal läbib pidevalt koolitusi;
  2. tagavad, et Teie sõidukit hooldatakse ja remonditakse professionaalselt ning vajaliku hoolsusega;
  3. teostavad garantiiremonti vastavalt uue auto müügigarantii ja muude garantiikokkulepete tingimustele, samuti valmistajatehase osalusega remonte hea tahte korras peale garantiiaja lõppu (goodwill);
  4. teostavad professionaalselt kõik auto valmistaja poolt ette nähtud hooldustööd;
  5. kinnitavad kannetega sõiduki hooldusraamatus, et kõik hooldustööd on teostatud õigeaegselt;
  6. menetlevad nõudeid müügigarantii alusel, mis tulenevad müügilepingus sätestatud tingimustest.

   

  Palun pidage kinni hooldusraamatus toodud nõuetest ning soovitustest ja korraliste hooldustööde loetelust. Eespool nimetatud nõuetest tuleb kinnit pidada ka siis, kui annate auto kasutamiseks ja hooldamiseks üle kolmandatele isikutele. Ainult sellisel viisil toimides tagate kitsendusteta õiguse garantiinõuete esitamiseks.
  Kui ettenähtud hooldustööd on jäänud teostamata, siis langetab auto valmistaja otsuse garantiinõude aktsepteerimise kohta alles peale nõudega seotud auto osade uurimist. Eriti just sõiduki garantiiaja kestuse jooksul aga ka peale selle lõppu kandke hoolt, et ettenähtud korralise hoolduse tööd on teostatud:

   

  1. regulaarselt;
  2. õigeaegselt;
  3. pädevas töökojas, mis omab nõutavate tööde teostamiseks vajalikke tööriistu ja eriteadmisi.

   

  Mercedes-Benz soovitab, et Te kasutaksite Mercedes-Benzi volitatud töökodade teenuseid. On eriti oluline, et liiklusohutust mõjutavad tööd ja tööd turvalisusega seotud süsteemide juures viiakse läbi pädevates spetsialiseeritud töökodades.
  Kui seadustega on sätestatud nõuded mootori heitgaaside puhastussüsteemile, siis

   

  1. tuleb mootorit hooldada vastavate nõuete kohaselt ning selleks ettenähtud mõõtevahenditega;
  2. on lubamatu teha muudatusi heitgaaside puhastussüsteemiga seotud osade juures ning muid muudatusi, mis mõjutavad heitgaaside

  puhastussüsteemi tööd.

   

  Kõik Mercedes-Benzi volitatud veokitöökojad on teadlikud sellekohastest nõuetest.

   

  Korralise hoolduse tööd ei sisalda remonditöid. Remonditööd teostatakse eraldi tellimuste alusel. Täiendavat informatsiooni oma auto hooldamise kohta leiate sõiduki hooldusraamatust, samuti nõustavad Teid Mercedes-Benzi volitatud töökojad.

   

  Mercedes-Benz Group AG (valmistaja) garanteerib Mercedes-Benzi kohalikust organisatsiooni (Garantiiandja) kaudu Mercedes-Benzi sõiduautot müües selle ostjale (Garantiivõtjale) sõidukil veatu funktsioneerimise vastavalt tehnika ja tehnoloogia kaasaegsele tasemele ning vastavuses alljärgnevalt sätestatud Mercedes-Benzi uute sõiduautode müügigarantii tingimustega. Mercedes-Benzi uue sõiduauto garantii kestuv on kaks aastat arvates sõiduki kliendile üleandmise või esmaregistreerimise kuupäevast, sõltuvalt sellest, kumb nendest sündmustest leiab aset varem. Käesolev uue sõiduki garantii kehtib ainult nendele autodele, mis anti üle ja registreeriti esmaselt Euroopa Majanduspiirkonna Lepingu riikides (Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra, Island ja Lichtenstein) või Šveitsis.

   

  Müügigarantii juhtumid
  Müügigarantii alusel on võimalik esitada nõuet asja parandamiseks, kui

   

   1. sõidukil ilmnev tehniline rike on põhjustatud materjali- või valmistusveast või loomulikust kulumisest;
   2. eelmises punktis mainitud tehniline rike muudab auto osa töövõimetuks garantii kestuse ajal;
   3. auto osa töövõime taastamine punktis 1. mainitud rikke kõrvaldamiseks ei ole käesoleva müügigarantii alusel välistatud.

   

  Normaalne kulumine ei ole üldiselt müügigarantiiga kaetud, välja arvatud käesolevates müügigarantii tingimustes sätestatud juhtudel.

   

  Ostjal on käesoleva müügigarantii alusel õigus nõuda rikke ja selle rikke poolt auto teistele osadele vahetult põhjustatud kahjustuste tasuta kõrvaldamist (remontimist).
  Käesolev müügigarantii ei anna alust muudeks nõueteks. Remondikulud, mis kaetakse käesoleva müügigarantiiga, on piiratud sõiduki turuväärtusega ajal, millal käesoleva müügigarantiiga kaetud rike aset leidis.

   

   

  Nõude esitamine uue sõiduki müügigarantii alusel

   

  Müügigarantii alusel nõude esitamise eelduseks on, et

   

  1. sõiduki juures on vastavalt valmistajatehase juhistele läbi viidud kõik nõutavad hooldustööd ;
  2. auto elektrooniliste süsteemide juures ei ole valmistamisjärgselt tehtud muudatusi (näiteks nn "chiptuuningut")

   

  Garantiinõue tuleb esitada koos täielikult täidetud hooldusraamatuga, milles peavad kajastuma kõik auto juures teostatud korraliste hoolduste tööd.
  Uue auto müügigarantiiga ei ole kaetud osad, mida vahetatakse regulaarselt välja korraliste hooldustööde käigus.
  Garantiinõudeid käesoleva uue sõiduki müügigarantii alusel saab esitada ainult:

   

  1. Garantiiandjale;
  2. Mercedes-Benzi volitatud töökodadele, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas ja Šveitsis.

   

  Ostja on kohustatud teavitama Garantiiandjat igast müügigarantii juhtumist, kui seda menetletakse volitatud Mercedes-Benzi töökoja kaudu.
  Asja parandamine toimub Garantiiandja valikul kas vigase osa remontimise või väljavahetamise teel. Garantiiremondi käigus väljavahetatud osad on Garantiiandja omand.

   

  Garantiisaajal on õigus esitada nõudeid käesoleva müügigarantii alusel garantiiremondi käigus paigaldatud, parandatud või värvitud osade kohta kuni uue auto müügigarantii kestuse lõpuni.

   

  Garantiijuhtumist tulenevad nõuded aeguvad kuue kuu jooksul arvates Mercedes-Benz Group AG või volitatud Mercedes-Benzi töökoja teavitamisest garantiilise rikke asetleidmise kohta (aegumist arvestatakse sündmusest, mis leiab aset varem), kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul peale uue sõiduki müügigarantii kestuse lõppemist.

   

  Juhul, kui käesolevas müügigarantiis ei ole sätestatud teisiti, rakenduvad garantii menetlemisel sõiduki müügilepingu osaks olevad uute sõidukite müügitingimused.

   

  Käesolev müügigarantii ei puuduta võimalikke nõudeid, mida esitatakse MobilityGo täiendava müügigarantii alusel. Samuti ei puuduta käesolev müügigarantii Garantiisaaja muid seadustest tulenevaid õigusi, sealhulgas neid, mis lähtuvad tootjavastutusest.


  Erandid

   

  Käesolev müügigarantii ei kehti:

   

  1. klaasipuhasti harjadele;
  2. antennivarrastele;
  3. kaugjuhtimispultide patareidele;
  4. ratastele ning rehvidele;
  5. siduri osadele;
  6. piduriklotsidele, -katetele, -ketastele ja –trumlitele;
  7. amortisaatoritele;
  8. summuti osadele;
  9. süüteküünaldele;
  10. reguleerimistöödele;
  11. akude laadimis- ja hooldustöödele;
  12. juhtplokkide taaskäivitamisele ja seadete taastamisele, kui selle juures ei esine mõne osa riket;
  13. klaasi- ja laternapesudüüside puhastamisele ja reguleerimisele;
  14. materjalide värvimuutusele;
  15. sõiduki siseruumi osade kulumisele;
  16. värvkatte kulumisele;
  17. klaaside pragunemisele või purunemisele.

   

  Käesoleva müügigarantii alla ei kuulu puuduste kõrvaldamine järelpaigaldiste, ümber- ja juurdeehituste ning autole soetatud tarvikute juures.
  Samuti ei kuulu käesoleva müügigarantii alla kolmanda osapoole järelpaigaldised, ümber- või juurdeehitused ka siis, kuid need teostati enne uue sõiduki üleandmist esmakasutajale. Sama kehtib puuduste kohta sõiduki enda juures, mille tekkimise põhjuseks on eespool mainitud järelpaigaldised, ümber- või juurdeehitused.

   

  Kohustust rikete kõrvaldamiseks käesoleva müügigarantii alusel ei teki, kui rike või kahjustus tekkis ühel alljärgnevatest põhjustest:

   

  1. Ostja ei teavitanud rikkest või tekkinud kahjust koheselt või ei andnud võimalust selle tuvastamiseks;
  2. Ostja ei võimaldanud koheselt asja parandamist;
  3. Ostja on sõidukit ebasihipäraselt kasutanud või üle koormanud (näiteks osalemisega mootorispordivõistlustel, kandevõime ületamisega, tootja poolt heakskiitmata muudatustega nagu "chip-tuuning" jms);
  4. Ostja on paigaldanud sõidukile osi, mille kasutamiseks puudub sõiduki valmistaja luba;
  5. Ostja on sõiduki ehitust ilma selle valmistaja heakskiiduta muutnud;
  6. Ostja ei ole järginud valmistaja ettekirjutusi auto kasutamiseks, hooldamiseks ja korrashoiuks, mis on ära toodud näiteks sõiduki kasutusjuhendis. Siia alla kuulub ka selleks mitte ette nähtud määrdeainete ja töövedelike kasutamine;
  7. Sõidukit on selle valmistaja poolt volitamata töökojas oskamatult remonditud.

   

  Käesoleva müügigarantii alla ei kuulu puuduste kõrvaldamine järelpaigaldiste, ümber- ja juurdeehituste ning autole soetatud tarvikute juures.
  Samuti ei kuulu käesoleva müügigarantii alla kolmanda osapoole järelpaigaldised, ümber- või juurdeehitused ka siis, kuid need teostati enne uue sõiduki üleandmist esmakasutajale. Sama kehtib puuduste kohta sõiduki enda juures, mille tekkimise põhjuseks on eespool mainitud järelpaigaldised, ümber- või juurdeehitused.

 • Sõiduautode korrosioonigarantii

  Üksikud tootevead võivad jääda märkamatuks veel kaua aega peale tootja poolt antud garantiiaja lõppu. Tooteveast tingitud korrosioonikahjustuste ilmnemisel aitab läbiva korrosiooni­kahjustuse vastane lisagarantii ka veel aastaid peale uue sõiduki müügigarantii lõppemist, auto omaniku soovil kasvõi kuni sõiduki elukaare lõpuni.

   

  Keredetailide seestpoolt väljapoole arenenud läbiva korrosiooni­kahjustuse vastase garantii omandavad kõik uued sõidukid, mis on esmaselt müüdud ja tarnitud Mercedes-Benz Group AG või kehtivus­piirkonnas asuva volitatud Mercedes-Benzi esinduse poolt ning mis nõude esitamise ajal on registreeritud ja kasutuses selle lisagarantii kehtivusalas. Garantiiandjaks on sõiduki uuena müünud kohalik Mercedes-Benzi esindus.

   

  Uutele sõidukitele kehtib läbiva korrosioonikahjustuse vastane garantii esialgu vaikimisi kuni teise kasutusaasta lõpuni ning seejärel saab sõidukivaldaja seda lisagarantiid iga volitatud Mercedes-Benzi töökojas teostatud korralise hoolduse käigus pikendada kuni järgmise korralise hoolduse tähtajani ja nii kuni 30 aasta jooksul arvates sõiduki esmaregistreerimisest.

   

  Läbiva korrosioonikahjustuse vastase garantii alla kuuluvad materjali- või tootmisvigade tõttu tekkinud kere läbivad roosteaugud (perforatsioon), mis on arenenud seestpoolt väljapoole. Garantiiga on kaetud toorikkere osad, tiivad, mootorikate, uksed, tagauks ja pakiruumi luuk. See lisagarantii ei hõlma kere külge kinnitatavaid osi nagu näiteks ehisliistud, ukselingid ja -hinged, kaitserauad jms.

   

  Remondikulude osas on läbiva korrosioonikahjustuse vastane täiendav müügigarantii piiratud analoogse sõiduki turuväärtusega ajal, millal kahjustused avastati.

   

  Selle lisagarantii kehtimise eelduseks on tingimus, et kõik nähtavad kahjustused, mis said teatavaks või millele pöörati tähelepanu korraliste hoolduste käigus, on kõrvaldatud täpses vastavuses sõiduki valmistajatehase ettekirjutustega; garantii pikendamist kinnitab sõiduki hooldusvihikusse tehtud kanne.