Mercedes-Benz kaubikute garantii. Vastutus, mille me meeleldi üle võtame.

Vastutus, mille me meeleldi üle võtame.

Alates 01.10.2012 Veho AS-i poolt müüdud uue Mercedes-Benz V-klassi ja kaubiku tehasegarantii kestus on kaks aastat arvates sõiduki kliendile üleandmise või esmaregistreerimise kuupäevast, millele lisandub 1 aasta pikkune rahvusvaheline ExtendedPlus garantii.

Uue sõiduki garantii kehtib ainult nendele autodele, mis anti üle ja registreeriti esmaselt Euroopa Majanduspiirkonna Lepingu riikides (Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra, Island ja Lichtenstein) või Šveitsis.


Üldine teave V-klassi ja kaubikute müügigarantii kohta.

Uue sõiduki müügigarantii

Teie käsutuses on volitatud Mercedes-Benzi töökodade laialdane võrk. Volitatud Mercedes-Benzi töökojad:

 1. omavad vajalikku sisseseadet ja eritööriistu ning nende personal läbib pidevalt koolitusi;
 2. tagavad, et Teie sõidukit hooldatakse ja remonditakse professionaalselt ning vajaliku hoolsusega;
 3. teostavad garantiiremonti vastavalt uue auto müügigarantii ja muude garantiikokkulepete tingimustele, samuti valmistajatehase osalusega remonte hea tahte korras peale garantiiaja lõppu (goodwill);
 4. teostavad professionaalselt kõik auto valmistaja poolt ette nähtud hooldustööd;
 5. kinnitavad kannetega sõiduki hooldusraamatus, et kõik hooldustööd on teostatud õigeaegselt;
 6. menetlevad nõudeid müügigarantii alusel, mis tulenevad müügilepingus sätestatud tingimustest.

Palun pidage kinni hooldusraamatus toodud nõuetest ning soovitustest ja korraliste hooldustööde loetelust. Eespool nimetatud nõuetest tuleb kinnit pidada ka siis, kui annate auto kasutamiseks ja hooldamiseks üle kolmandatele isikutele. Ainult sellisel viisil toimides tagate kitsendusteta õiguse garantiinõuete esitamiseks.
Kui ettenähtud hooldustööd on jäänud teostamata, siis langetab auto valmistaja otsuse garantiinõude aktsepteerimise kohta alles peale nõudega seotud auto osade uurimist. Eriti just sõiduki garantiiaja kestuse jooksul aga ka peale selle lõppu kandke hoolt, et ettenähtud korralise hoolduse tööd on teostatud:

 • regulaarselt;
 • õigeaegselt;
 • pädevas töökojas, mis omab nõutavate tööde teostamiseks vajalikke tööriistu ja eriteadmisi

Mercedes-Benz soovitab, et Te kasutaksite Mercedes-Benzi volitatud töökodade teenuseid. On eriti oluline, et liiklusohutust mõjutavad tööd ja tööd turvalisusega seotud süsteemide juures viiakse läbi pädevates spetsialiseeritud töökodades.
Kui seadustega on sätestatud nõuded mootori heitgaaside puhastussüsteemile, siis

1. tuleb mootorit hooldada vastavate nõuete kohaselt ning selleks ettenähtud mõõtevahenditega;
2. on lubamatu teha muudatusi heitgaaside puhastussüsteemiga seotud osade juures ning muid muudatusi, mis mõjutavad heitgaaside puhastussüsteemi tööd.
Kõik Mercedes-Benzi volitatud töökojad on teadlikud sellekohastest nõuetest.

Korralise hoolduse tööd ei sisalda remonditöid. Remonditööd teostatakse eraldi tellimuste alusel. Täiendavat informatsiooni oma auto hooldamise kohta leiate sõiduki hooldusraamatust, samuti nõustavad Teid Mercedes-Benzi volitatud töökojad.

Mercedes-Benz Group AG (valmistaja) garanteerib Mercedes-Benzi kohalikust organisatsiooni (Garantiiandja) kaudu Mercedes-Benzi kaubikut müües selle ostjale (Garantiivõtjale), sõidukil veatu funktsioneerimise vastavalt tehnika ja tehnoloogia kaasaegsele tasemele ning vastavuses alljärgnevalt sätestatud Mercedes-Benzi uute kaubikute müügigarantii tingimustega. Alates 01.10.2012 Veho AS-i poolt müüdud uue Mercedes-Benz V-klassi ja kaubiku tehasegarantii kestus on kaks aastat arvates sõiduki kliendile üleandmise või esmaregistreerimise kuupäevast, millele lisandub 1 aasta pikkune rahvusvaheline ExtendedPlus garantii. Citani müügigarantii pikkuseks on 2 aastat. Käesolev uue sõiduki garantii kehtib ainult nendele autodele, mis anti üle ja registreeriti esmaselt Euroopa Majanduspiirkonna Lepingu riikides (Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra, Island ja Lichtenstein) või Šveitsis.


Müügigarantii juhtumid

Müügigarantii alusel on võimalik esitada nõuet asja parandamiseks, kui

 1. sõidukil ilmnev tehniline rike on põhjustatud materjali- või valmistusveast või loomulikust kulumisest;
 2. eelmises punktis mainitud tehniline rike muudab auto osa töövõimetuks garantii kestuse ajal;
 3. auto osa töövõime taastamine punktis 1. mainitud rikke kõrvaldamiseks ei ole käesoleva müügigarantii alusel välistatud.

Normaalne kulumine ei ole üldiselt müügigarantiiga kaetud, välja arvatud käesolevates müügigarantii tingimustes sätestatud juhtudel.

Ostjal on käesoleva müüügigarantii alusel õigus nõuda rikke ja selle rikke poolt auto teistele osadele vahetult põhjustatud kahjustuste tasuta kõrvaldamist (remontimist).
Käesolev mügigarantii ei anna alust muudeks nõueteks. Remondikulud, mis kaetakse käesoleva müügigarantiiga, on piiratud sõiduki turuväärtusega ajal, millal käesoleva müügigarantiiga kaetud rike aset leidis.


Nõude esitamine uue sõiduki müügigarantii alusel

Müügigarantii alusel nõude esitamise eelduseks on, et

 1. sõiduki juures on vastavalt valmistajatehase juhistele läbi viidud kõik nõutavad hooldustööd ;
 2. auto elektrooniliste süsteemide juures ei ole valmistamisjärgselt tehtud muudatusi (näiteks nn "chiptuuningut")

Garantiinõue tuleb esitada koos täielikult täidetud hooldusraamatuga, milles peavad kajastuma kõik auto juures teostatud korraliste hoolduste tööd.
Uue auto müügigarantiiga ei ole kaetud osad, mida vahetatakse regulaarselt välja korraliste hooldustööde käigus.

Garantiinõudeid käesoleva uue sõiduki müügigarantii alusel saab esitada ainult:

 • Garantiiandjale;
 • Mercedes-Benzi volitatud töökodadele, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas ja Šveitsis.

Ostja on kohustatud teavitama Garantiiandjat igast müügigarantii juhtumist, kui seda menetletakse volitatud Mercedes-Benzi töökoja kaudu.
Asja parandamine toimub Garantiiandja valikul kas vigase osa remontimise või väljavahetamise teel. Garantiiremondi käigus väljavahetatud osad on Garantiiandja omand.
Garantiisaajal on õigus esitada nõudeid käesoleva müügigarantii alusel garantiiremondi käigus paigaldatud, parandatud või värvitud osade kohta kuni uue auto müügigarantii kestuse lõpuni.

Garantiijuhtumist tulenevad nõuded aeguvad kuue kuu jooksul arvates Mercedes-Benz Group AG või volitatud Mercedes-Benzi töökoja teavitamisest garantiilise rikke asetleidmise kohta (aegumist arvestatakse sündmusest, mis leiab aset varem), kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul peale uue sõiduki müügigarantii kestuse lõppemist.

Juhul, kui käesolevas müügigarantiis ei ole sätestatud teisiti, rakenduvad garantii menetlemisel sõiduki müügilepingu osaks olevad uute sõidukite müügitingimused.

Käesolev müügigarantii ei puuduta võimalikke nõudeid, mida esitatakse MobilityGo täiendava müügigarantii alusel. Samuti ei puuduta käesolev müügigarantii Garantiisaaja muid seadustest tulenevaid õigusi, sealhulgas neid, mis lähtuvad tootjavastutuse seadusest.


Erandid

Käesolev müügigarantii ei kehti:

 • klaasipuhasti harjadele;
 • antennivarrastele;
 • kaugjuhtimispultide patareidele;
 • ratastele ning rehvidele;
 • siduri osadele;
 • piduriklotsidele, -katetele, -ketastele ja –trumlitele;
 • amortisaatoritele;
 • summuti osadele;
 • süüteküünaldele;
 • reguleerimistöödele;
 • akude laadimis- ja hooldustöödele;
 • juhtplokkide taaskäivitamisele ja seadete taastamisele, kui selle juures ei esine mõne osa riket;
 • klaasi- ja laternapesudüüside puhastamisele ja reguleerimisele;
 • materjalide värvimuutusele;
 • sõiduki siseruumi osade kulumisele;
 • värvkatte kulumisele;
 • klaaside pragunemisele või purunemisele.

Käesoleva müügigarantii alla ei kuulu puuduste kõrvaldamine järelpaigaldiste, ümber- ja juurdeehituste ning autole soetatud tarvikute juures.
Samuti ei kuulu käesoleva müügigarantii alla kolmanda osapoole järelpaigaldised, ümber- või juurdeehitused ka siis, kuid need teostati enne uue sõiduki üleandmist esmakasutajale. Sama kehtib puuduste kohta sõiduki enda juures, mille tekkimise põhjuseks on eespool mainitud järelpaigaldised, ümber- või juurdeehitused.

Kohustust rikete kõrvaldamiseks käesoleva müügigarantii alusel ei teki, kui rike või kahjustus tekkis ühel alljärgnevatest põhjustest:

 1. Ostja ei teavitanud rikkest või tekkinud kahjust koheselt või ei andnud võimalust selle tuvastamiseks;
 2. Ostja ei võimaldanud koheselt asja parandamist;
 3. Ostja on sõidukit ebasihipäraselt kasutanud või üle koormanud (näiteks osalemisega mootorispordivõistlustel, kandevõime ületamisega, tootja poolt heakskiitmata muudatustega nagu "chip-tuuning" jms);
 4. Ostja on paigaldanud sõidukile osi, mille kasutamiseks puudub sõiduki valmistaja luba;
 5. Ostja on sõiduki ehitust ilma selle valmistaja heakskiiduta muutnud;
 6. Ostja ei ole järginud valmistaja ettekirjutusi auto kasutamiseks, hooldamiseks ja korrashoiuks, mis on ära toodud näiteks sõiduki kasutusjuhendis. Siia alla kuulub ka selleks mitte ette nähtud määrdeainete ja töövedelike kasutamine;
 7. Sõidukit on selle valmistaja poolt volitamata töökojas oskamatult remonditud.
Title
Title
Strapline Content
Title
Strapline Content
Title
Strapline Content
  Korrosioonigarantii V-klassi ja kaubikute korrosioonigarantii. Button
  3G lisagarantii Lisagarantii tarbesõidukitele. Button
  ExtendPlus Extend Plus on Mercedes-Benz mudelitele Sprinter, Vito ja V-klass kehtiv 3-nda kasutusaasta lisagarantii, mis mõeldud täiendama Mercedes-Benz tootjagarantiid. Button
  Mercedes-Benz ServiceCare Maintenance + Wear&Tear. See toode kombineerib hooldus ja kulutoodete eelised – minimeerides seisakuaja riske ja tagades teile piiramatu mobiilsuse. See pakett annab teile täiendavad teenused ja veel atraktiivsemad tingimused. Ehk teisisõnu, veel rohkem teenuseid veelgi väiksema kulu eest.

  Maintenance + Wear&Tear toode pakub teile kuluosade remondikaitset (nt piduriklotsid, vedrustus jne), lisaks kogu hooldustööde hulka, mis on ära toodud ASSYST’is (Active Service System) või Mercedes-Benz’i hoolduslehel, sisaldades nii varuosi kui ka õlisid.
  Button
  Title
  Strapline Content Button
  Safety & Comfort Find everything from the ideal carrier system to that special extra. Perfection is the goal. That’s why accessories should also be a perfect match for your Mercedes model. With our selection of products for safety and comfort, our carrier systems, the car charging infrastructure or even the styling extras, you can be sure: you get the quality you are used to, perfectly matched to your star.
  Mercedes-Benz Service Select Covers all scheduled maintenance costs specified by the manufacturer, including filters, operational liquids, and labor. Transparent and plannable maintenance costs.

  The Service Select Package gives you the chance to purchase the maintenance services your vehicle will need, over the chosen duration and mileage, at a convenient price.

  It covers the cost of parts, labor and operational fluids needed for the scheduled maintenance operations. You therefore receive clearly defined services with transparent costs.
  Button
  Mercedes-Benz Service Select Plus Convenient maintenance and selected wear-and-tear repairs.

  The Service Select Plus Package offers a higher level of cost security since, supplementary to the maintenance work, it includes the most important wear-and-tear parts:

  - brake pads and brake discs
  - windshield wiper blades
  - V-belt

  You can expect extensive service benefits with transparent costs on the one hand, and on the other hand, be assured that foreseeable repairs are already covered by a one-off payment.
  Button
  Mercedes-Benz Extended Warranty Laiendatud garantii kaitseb teid ootamatute remondikulude eest pärast Mercedes-Benzi standardgarantii lõppemist. Button